2019-04-05

Lokalproducerad värme och el förbättrar klimatet

Jönköping Energis verksamhet är en god kraft för Jönköping genom minskad klimatpåverkan. Totalt bidrog vi till att 301 300 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) inte släpptes ut under 2018. Det motsvarar att alla kommuninvånare lät bilen stå i två år. 

– Det låter som ett nästintill omöjlig ekvation, säger Margareta Karsberg chef för Hållbarhetsavdelningen, men faktum är att utsläppen är lägre med vår verksamhet än utan.

Klimatbokslutet för 2018 visar att Jönköping Energis bidrag till klimatpåverkan är negativ, det vill säga att utsläppen är lägre med Jönköping Energis verksamhet vad det skulle vara utan.

Att det undviks så pass stora utsläpp beror på att beräkningarna tar hänsyn till hur Jönköping Energis verksamhet påverkar samhället i stort. De grundläggande tjänster som produceras av Jönköping Energi och som efterfrågas i samhället, exempelvis värme, el, och avfallsbehandling, kommer att efterfrågas oavsett om Jönköping Energi finns eller inte.

– Vi vet att alternativ produktion också skulle bidra till en klimatpåverkan. Att de totala utsläppen blir lägre med vår verksamhet innebär att vi producerar med lägre klimatpåverkan än om samma tjänster skulle produceras av en alternativ produktion, säger Margareta Karsberg.

Den största anledningen att ett energibolag gör ett klimatbokslut är att det ska vara ett verktyg för hur företaget kan bidra till att minska klimatpåverkan. Det finns alltid saker att förbättra och med hjälp av kommande års klimatbokslut kan åtgärder följas upp och redovisas.

– Att ge kunder och övriga intressenter kunskap om vår övergripande klimatpåverkan i samhället är betydelsefullt, speciellt när våra produkter och tjänster jämförs mot andra alternativ. Tillsammans med våra kunder gör vi skillnad lokalt såväl globalt avslutar Margareta Karsberg.

Mer information
Jönköping Energis klimatbokslut

Kontaktperson
Margareta Karsberg, chef Hållbarhetsavdelningen, 036-10 83 17
Kommunikationsavdelningens presstelefon, 036-10 82 45