Fjärrvärmelagen


Den gällande fjärrvärmelagen (2008:263) reglerar din rätt att begära förhandling, medling och uppsägning av ditt fjärrvärmeavtal i samband med prisändringar.

Rätt till förhandling och medling

Om du inte nöjd med det nya fjärrvärmepriset har du möjlighet att begära förhandling med Jönköping Energi AB. En sådan begäran ska göras senast tre veckor från dagen då du blev underrättad om det nya priset. Begäran om förhandling ska skickas till:

Jönköping Energi AB
Kundservice Fjärrvärme
Box 5150
550 05 Jönköping
 
Om förhandlingen inte leder fram till en överenskommelse mellan dig och Jönköping Energi AB kommer vi att meddela dig att förhandlingen är avslutad. Du har då möjlighet att ansöka om medling hos Fjärrvärmenämnden. Ansökan om medling ska ha kommit in till Fjärrvärmenämnden senast tre veckor från den dag Jönköping Energi AB meddelat att förhandlingen avslutats.

Rätt att säga upp fjärrvärmeavtalet

Vill du säga upp avtalet om fjärrvärme till följd av det nya fjärrvärmepriset har du rätt att göra det senast två månader från den dag du underrättats om det nya priset. Denna rätt att säga upp avtalet gäller oavsett om du begärt förhandling eller medling om det nya fjärrvärmepriset.

Om du begärt förhandling avseende det nya fjärrvärmepriset och förhandlingarna inte resulterat i någon överenskommelse, har du rätt att säga upp fjärrvärmeavtalet senast tre veckor från den dag Jönköping Energi AB meddelat dig att förhandlingarna avslutats.

Om du har ansökt om medling avseende det nya fjärrvärmepriset och medlingen inte resulterat i någon överenskommelse, får du säga upp avtalet om fjärrvärme senast tre veckor från den dag Fjärrvärmenämnden meddelat beslut att avsluta medlingen eller om ansökan lämnats utan bifall, senast tre veckor från dagen för detta beslut.

Om du säger upp avtalet till följd av det nya fjärrvärmepriset, upphör avtalet att gälla tre månader från dagen för uppsägningen.

Här hittar du hela fjärrvärmelagen.
Fjärrvärmelagen, hemsida

Fjärrvärme, miljö och kraftvärmeverk

Vi på Jönköping Energi arbetar ständigt för ett hållbart samhälle.

Läs mer om vårt miljöarbete och kraftvärmeverk