Produktionsabonnemang - inmatning av el


Gäller elproduktionsanläggningar på högst 1 500 kW för mätning, beräkning och rapportering.

Produktionsavtal

Särskilda avtalsvillkor för elproduktionsanläggning med en effekt på högst 1500 kW

Giltig från 2019-01-01. Priser gäller tillsvidare, dock längst till och med att en ny prislista utkommer. 

Nätavgift*

För mätning, beräkning och rapportering

Huvudsäkring Kr/år (exklusive moms)
 
Kr/år (inklusive moms)
 
Max 63A - Fast årsavgift
 
384 480
Från 80A - Fast årsavgift
 
384 480

* Ingen nätavgift tas ut för inmatning av el, om anläggningen har en huvudsäkring på högst 63 Ampere (A) och med en elproduktion som kan mata in en effekt om högst 43,5 kilowatt (kW), och att uttaget av elenergi i kWh på anläggningen är större än inmatningen av elenergi under ett kalenderår.

Förekommande mätsystemtyper:
Direkt mätning 16A - 63A 
Indirekt mätning (via mättransformatorer) 80A eller större

Energiersättning

Ersättning för inmatad el på elnätet

Produktionsslag Öre/kWh (exklusive moms) Öre/kWh (inklusive moms)
Vind 3,0 3,75
Sol 3,0 3,75
Vatten    
Jan-mars, nov-dec, kl. 06-22 8,2 10,25
Övrig tid 2,6 3,25