Så fungerar ett kraftvärmeverk

Så funkar det kraftvärmeverk 650x300.jpg

I ett kraftvärmeverk tillverkas både värme och el.

Väggarna i pannan är klädda med vattenfyllda rör. När bränslet eldas i pannan hettas vattnet i rören upp och blir till ånga. 

Ångan leds vidare till turbinen och får skovelbladen i turbinen att snurra. Rörelseenergin från skoveln omvandlas sedan till el i generatorn.

Ångan går sedan vidare till kondensorn, där ångan värmer upp fjärrvärmevattnet. Ångan återgår till vatten som går tillbaka in i pannan för att hettas upp på nytt. Det varma fjärrvärmevattnet pumpas ut i ledningar till våra kunder.

Röken som bildas när vi eldar går genom en rökgasrening som tvättar röken innan den släpps ut i skorstenen. 

Jönköping Energi har två kraftvärmeverk. 

Kraftvärmeverket Torsvik

kvvt.jpg

Vår anläggning Kraftvärmeverket Torsvik innefattar två pannor. I den ena eldar vi avfall och i den andra eldar vi biobränsle.

Det avfallseldade verket som stod klart 2006 är, och kommer att förbli vår prioritet. Det är igång dygnet runt, året runt, sånär som på några veckors underhåll. Det senaste tillskottet är ett biobränsleeldat verk som stod klart hösten 2014. Det är igång under den kallare delen av året och står still under sommaren ersätter delar av den värmeproduktion som tidigare skett med förädlade träbränslen, värmepumpar och olja.

Fjärrvärmenätet
Vårt fjärrvärmenät är utbyggt i större delen av Jönköping och Huskvarna. I Norrahammar och Gränna finns det mindre nät. Ungefär 30 000 hushåll och lokaler i kommunen värms idag med fjärrvärme. Den el vi producerar i de båda verken motsvarar hushållsel till 25 000 hushåll.
Tillsammans står de både verken på Torsvik för 90% av fjärrvärmebehovet och 20% av den el som används i vårt nätområde.

Nyttan med att elda sopor och biobränsle
Våra kraftvärmeverk på Torsvik är en värdefull miljöinvestering. Fjärrvärme sparar på våra gemensamma resurser eftersom bränslet vi använder är rester från skogsavverkning eller avfall från hushåll och verksamheter som inte går att återvinna på annat sätt. Det är också smartare att ha en gemensam värmekälla än att var och en har sin egen.

Våra anläggningar är väl underhållna. Med effektiv rening och kontroll blir det betydligt mindre miljöpåverkan och bättre luft i Jönköping. Det ger livskvalitet och nytta idag och fördel även för framtida generationer.  Allt detta är en viktig del i vår långsiktiga strategi som innebär att vi verkar för ett hållbart Jönköping nu men även för kommande generationer. 

Kraftvärmeverket Munksjö

Kraftvärmeverket Munksjö ligger i centralt i Jönköping och här producerar vi både värme, el, ånga och kyla.

Vi finns precis intill Munksjö pappersbruk som köper ånga till sin produktion från oss. Pannorna som gör ångan hörde tidigare till pappersbruket, men togs över av kommunen på 1980-talet. Då började man också göra fjärrvärme.

På Kraftvärmeverket Munksjö finns en träpulvereldad panna och fem oljeeldade pannor. Tre av pannorna är ångpannor. Det finns två turbiner för elproduktion. Via en värmepump får vi värme från renat avloppsvatten från kommunens och pappersbrukets reningsverk.

I en fjärrkyleväxlare växlas Vätterns kalla vatten mot vårt fjärrkylasystem, som kyler bl a Högskolan.

Avfallseldat verk

Hur funkar ett avfallseldat kraftvärmeverk som eldar brännbart avfall?

Läs mer om avfallseldat verk

Biobränsleeldat verk

Hur funkar ett biobränsleeldat kraftvärmeverk som eldar träflis?

Läs mer om biobränsleeldat verk