Miljövärden för fjärrvärme och fjärrkyla i Jönköping 2016


Vi har under 2016 arbetat med att ytterligare minska mängden fossil olja i vår produktion. Trots att vi under hösten 2016 haft problem med avfallspannan så har vi tack vare våra biobränsleeldade kraftvärmeverk ändå lyckats hålla ner andelen förbrända fossila bränslen. Andelen fossila bränslen ligger på 3,2%, vilket är lägre än någonsin.

Sedan 2011 har Svensk Fjärrvärme en modell för hur man ska värdera miljöpåverkan av energianvändningen i fastigheter som värms med fjärrvärme. Värdena presenteras på Svensk Fjärrvärmes hemsida under året. Jönköping Energi använder Svensk Fjärrvärmes verktyg för att beräkna fjärrvärmens miljöprestanda och kan redan nu presentera resultaten för Jönköping. Mer information om metoden för miljövärdering av fjärrvärmen finns på www.svenskfjarrvarme.se.

Välkommen att höra av dig om du har frågor eller vill ha mer information om fjärrvärmens och fjärrkylans roll i energisystemet och dess miljöpåverkan. Hör av dig till: Annie Grann, 036-10 83 36, annie.grann@jonkopingenergi.se

Fördelning tillförd energi till fjärrvärmeproduktion
Miljövärden 2016.JPG

Resultat av miljövärdering av Jönköpings fjärrvärmenät för 2016

Resursanvändning  
Primärenergifaktor              0,14
Emission av växthusgaser  
Förbränning                 44,19 g CO2 ekv./kWh
Transport och produktion av bränslen 5,93 g CO2 ekv./kWh
Procentandel fossilt 3,2 %
Nätspecifik information  
Levererad värme 704 GWh
 Producerad el 172 GWh
 Andel bränsle till värmeproduktion i kraftvärme  55 %
   
Total tillförd energi till värmeproduktion 766 GWh
- varav el 40 GWh
Ursprungsspecificerad el Ursprungsmärkt förnybar el
Klimatpåverkan för använd el 0 g CO2 ekv./kWh
Andel fossilt för använd el 0 %
Primärenergifaktor för använd el 1,1

Så fungerar ett kraftvärmeverk

Vår anläggning Kraftvärmeverket Torsvik innefattar två pannor. I den ena eldar vi avfall och i den andra eldar vi biobränsle.

Läs mer om kraftvärmeverk