Miljövärden för fjärrvärme

Jönköping Energi använder Energiföretagen Sveriges verktyg för att beräkna fjärrvärmen i Jönköpings miljöprestanda. Mer information om metoden för miljövärdering av fjärrvärmen finns på www.energiföretagen.se.

Jönköping Energi rekommenderar att sifforna används för att följa upp resultat av den historiska utvecklingen, eftersom metoden har en snäv avgränsning. När det gäller beslut om nya investeringar eller förändringar i fastighetens uppvärmning rekommenderar vi en diskussion med våra säljare kring vårt klimatbokslut.

Resultat av miljövärdering av Jönköpings fjärrvärmenät 2016

Under 2016 har vi haft en del driftstörningar på avfallspanna på Kraftvärmeverket Torsvik. Tack vare våra biobränsleeldade kraftvärmeverk har vi ändå lyckats hålla andelen fossila bränslen till så lågt som 3,2 %, vilket är lägre än någonsin. Även utsläppen av växthusgaser är lägre än tidigare vilket beror på att andelen avfall är lägre och biobränsle högre än normalt.

Resursanvändning  
Primärenergifaktor 0,14
Emission av växthusgaser  
Förbränning 44,19 g CO2 ekv./kWh
Transport och produktion av bränslen         5,93 g CO2 ekv./kWh
Procentandel fossilt 3,2 %