Elnätspriser


Nätavgiften är den avgift du betalar till elnätsföretaget för att få din el hem till dig. Nätavgiften består dels av en fast del beroende på din mätarsäkring, dels en rörlig del som beror på hur mycket el du använder samt skatter och avgifter.

I din nätavgift ingår kostnaden för elledningar, drift och underhåll. Elnätet kommer från vårt stora nationella stamnät, och till slut fram till dig. Mätarsäkringens storlek styr vilken effekt du har möjlighet att utnyttja. De flesta kunder klarar sig med 16 A, har du eluppvärmning eller större verksamhet kan du behöva större säkring.

Dina elkostnader består av tre delar:

  • Kostnaden för den el du använder, som du betalar till ditt elhandelsföretag.
  • Kostnad för transport av elen till hemmet, som betalas till elnätsföretaget.
  • Kostnad för skatter och avgifter till staten, som betalas till elnätsföretaget. 
     

Skatterna består av energiskatt på el som för de flesta i Sverige är 32,5 öre per kilowattimme. Dessutom tillkommer moms med 25 procent som läggs på summan av kostnaden för el, transport av el och energiskatt på el. Moms betalas både till elhandelsföretagen och elnätsföretagen. Energiskatten betalas utifrån mängden använd el, mätt i kWh, oavsett hur kostnaden för elnätsabonnemanget beräknas.

Avgifter till staten består av elsäkerhets-, nätövervaknings- och beredskapsavgifter på totalt 51,70 kronor per år. Denna avgiftsnivå gäller från 1 januari 2019.


Fast nätavgift

Priserna gäller från 1 januari 2018
Enkeltariff (L2)

Mätarsäkring Kr/mån inkl moms
16 A till 35 A 1-Fas lägenhet 79
16 A lägenhet 79
20 A lägenhet 154
16 A till 35 A1-fas 154
16 A 154
20 A 239
25 A 313
35 A 441
50 A 632
63 A 794
80 A 1029
100 A 1282
125 A 1602
160 A 2057
200 A 2574

Lägenhetstariff tillämpas då tre eller flera mätare är anslutna till samma serviskabel och mätarsäkring är på maximalt 20A.

Tidstariff (L4) och tillfälliga anslutningar (T)

  Kr/mån inkl moms
16 A lägenhet 181
16 A 247
20 A 349
25 A 470
35 A 645
50 A 935
63 A 1174
80 A 1436
100 A 2006
125 A 2727
160 A 3837
200 A 4801

I den fasta nätavgiften ingår följande myndighetsavgifter (exkl moms):

Elberedskapsavgift 39,20 kr/år
Elsäkerhetsavgift 9,50 kr/år
Nätövervakningsavgift 3 kr/år

Säkringsstorlek över 200 A

Vid säkringsstorlek över 200 A debiteras effekttariff.

Rörlig nätavgift

Den rörliga nätavgiften kallas på fakturan för "överföring".

   

Öre/kWh inkl moms

Överföring L2 17,33
Överföring högpristid L4 22,38
Överföring lågpristid L4 4,41
Tillfälliga anslutningar T 17,38


Överföring gäller för kunder med enkeltariff, d.v.s samma nätavgift oavsett tid på dygnet eller året. Alla nya kunder får denna tariff.
Överföring högpris och lågpris gäller kunder med tidstariff. Högpris kl 7.00 - 22.00 måndag-fredag, november-mars, lågpris all övrig tid.

Särskilda avgifter Elnät

  • Inflyttningsavgift: 250 kr inklusive moms
  • Avstängning/Tillkoppling vid utebliven betalning: 1 875 kr
  • Besök vid Avstängning/Tillkoppling vid utebliven betalning: 875 kr
  • Avstängning/Tillkoppling på kunds begäran: 1 875 kr
  • Plomberingskopp: 400 kr

Byggel

För byggel gäller Tidstariff (L4) enligt ovan.