Elnätspriser


Nätavgiften är den avgift du betalar till elnätsföretaget för att få din el hem till dig. Nätavgiften består dels av en fast del beroende på din mätarsäkring, dels en rörlig del som beror på hur mycket el du använder.

I din nätavgift ingår kostnaden för elledningar, drift och underhåll. Elnätet kommer från vårt stora nationella stamnät, och till slut fram till dig. Mätarsäkringens storlek styr vilken effekt du har möjlighet att utnyttja. De flesta kunder klarar sig med 16 A, har du eluppvärmning eller större verksamhet kan du behöva större säkring. Alla nya kunder får enkeltariff. Från 1 januari 2015 är det möjligt att välja tidstariff. Kontakta Kundservice så hjälper vi dig.

Förändringar kring energiskatten från 1 januari 2018

Riksdagen har beslutat att skattskyldigheten för energiskatt på el ska flyttas från elhandelsföretagen till elnätsföretagen från den 1 januari 2018.

Vad innebär det för mig?

Flytten av skatten innebär inga ökade kostnader för dig som kund, bara att skatten du betalar syns bredvid posten för elnätskostnader och inte elhandelskostnader. 

Dina elkostnader består av tre delar:

  • Kostnaden för den el du använder, som du betalar till ditt elhandelsföretag.
  • Kostnad för transport av elen till hemmet, som betalas till elnätsföretaget.
  • Kostnad för skatter och avgifter till staten. Se förklaring nedan. 
     

Skatterna består av energiskatt på el som för de flesta i Sverige är 32,5 öre per kilowattimme*, kWh. Dessutom moms med 25 procent som läggs på summan av kostnaden för el, transport av el och energiskatt på el. Moms betalas både till elhandelsföretagen och till elnätsföretagen. Moms på energiskatten på el flyttar tillsammans med själva skatten till elnätsföretaget.

Avgifter till staten består av elsäkerhets-, nätövervaknings- och beredskapsavgifter på totalt 57,5 kronor per år. Gäller skatt- och avgiftsnivå från oktober 2017.

För kunder med effekttariff

Vissa elnätsföretag har så kallade effekttariffer där kunderna betalar för den eleffekt, mätt i kW, som de abonnerar på. När elnätsföretagen tar över skattskyldigheten kommer dessa kunder precis som alla andra kunder betala energiskatt för använd el, mätt i kWh. Energiskatten betalas därmed utifrån mängden använd el, mätt i kWh, oavsett hur kostnaden för elnätsabonnemanget beräknas.


Fast nätavgift

Priserna gäller från 1 juli 2017
Enkeltariff (L2)

Mätarsäkring Kr/år inkl moms
16 A till 35 A 1-Fas lägenhet 925
16 A lägenhet 925
20 A lägenhet 1 800
16 A till 35 A1-fas 1 800
16 A 1 800
20 A 2 800
25 A 3 665
35 A 5 175
50 A 7 415
63 A 9 315
80 A 12 075
100 A 15 045
125 A 18 805
160 A 24 150
200 A 30 220

Från 1 januari 2015 tillämpas lägenhetstariff då tre eller flera mätare är anslutna till samma serviskabel och mätarsäkring är på maximalt 20A.

Tidstariff (L4) och tillfälliga anslutningar (T)

  Kr/år inkl moms
16 A lägenhet 2 125
16 A 2 905
20 A 4 100
25 A 5 525
35 A 7 580
50 A 10 995
63 A 13 830
80 A 16 890
100 A 23 600
125 A 32 075
160 A 45 135
200 A 56 485

I den fasta nätavgiften ingår följande myndighetsavgifter (exkl moms):

Elberedskapsavgift 45 kr/år
Elsäkerhetsavgift 9,50 kr/år
Nätövervakningsavgift 3 kr/år

Säkringsstorlek över 200 A

Vid säkringsstorlek över 200 A debiteras effekttariff.

Rörlig nätavgift

Den rörliga nätavgiften kallas på fakturan för "överföring".

   

Öre/kWh inkl moms

Överföring* L2 17,00
Överföring högpristid** L4 21,94
Överföring lågpristid** L4 4,33
Tillfälliga anslutningar T 17,00


*     Gäller kunder med enkeltariff, d.v.s samma nätavgift oavsett tid på dygnet eller året. Alla nya kunder får denna tariff.
**     Gäller kunder med tidstariff. Högpris kl 7.00 - 22.00 måndag-fredag, november-mars, lågpris all övrig tid.

Särskilda avgifter Elnät

  • Inflyttningsavgift: 250 kr inklusive moms
  • Avstängning/Tillkoppling vid utebliven betalning: 1 875 kr
  • Besök vid Avstängning/Tillkoppling vid utebliven betalning: 875 kr
  • Avstängning/Tillkoppling på kunds begäran: 1 875 kr
  • Plomberingskopp: 400 kr

Byggel

För byggel gäller Tidstariff (L4) enligt ovan.