Elnätspriser


Nätavgiften är den avgift du betalar till elnätsföretaget för att få din el hem till dig. Nätavgiften består dels av en fast del beroende på din mätarsäkring, dels en rörlig del som beror på hur mycket el du använder samt skatter och avgifter.

Den 1 juli 2020 kommer elnätsavgiften hos Jönköping Energi Nät att höjas med 5 procent. 
Anledningen till att vi höjer elnätsavgiften är för att Svenska Kraftnät som ansvarar för överföringen av elen i Sverige höjt avgifterna. Det har de gjort för att kunna klara av att ta emot expansionen av förnyelsebar elkraft när bland annat solcellsanläggningar ökar.

Förändringen av elnätsavgiften ser du på din faktura som kommer i augusti.

I din nätavgift ingår kostnaden för elledningar, drift och underhåll. Elnätet kommer från vårt stora nationella stamnät, och till slut fram till dig. Mätarsäkringens storlek styr vilken effekt du har möjlighet att utnyttja. De flesta kunder klarar sig med 16 A, har du eluppvärmning eller större verksamhet kan du behöva större säkring.

Dina elkostnader består av tre delar:

  • Kostnaden för den el du använder, som du betalar till ditt elhandelsföretag.
  • Kostnad för transport av elen till hemmet, som betalas till elnätsföretaget.
  • Kostnad för skatter och avgifter till staten, som betalas till elnätsföretaget. 
     

Skatterna består av energiskatt på el som för de flesta i Sverige är 35,30 öre per kilowattimme. Dessutom tillkommer moms med 25 procent som läggs på summan av kostnaden för el, transport av el och energiskatt på el. Moms betalas både till elhandelsföretagen och elnätsföretagen. Energiskatten betalas utifrån mängden använd el, mätt i kWh, oavsett hur kostnaden för elnätsabonnemanget beräknas.

Avgifter till staten består av elsäkerhets-, nätövervaknings- och beredskapsavgifter på totalt 53,75 kronor per år. Denna avgiftsnivå gäller från 1 januari 2020.


Fast nätavgift

Från den 1 juli 2020 gäller nya elnätsavgifter.


Enkeltariff (L2)

Mätarsäkring

Kr/mån inkl moms

Kr/mån inkl moms (från 1 juli 2020)
16 A lägenhet 81

85

20 A lägenhet 158 165
16 A 158 165
20 A 244 254
25 A 320 333
35 A 450 468
50 A 645 671
63 A 810 843
80 A 1050 1092
100 A 1308 1361
125 A 1635 1701
160 A 2099 2183
200 A 2626 2732

Lägenhetstariff tillämpas då tre eller flera mätare är anslutna till samma serviskabel och mätarsäkring är på maximalt 20A.

Tidstariff (L4) och tillfälliga anslutningar (T)

Mätarsäkring

Kr/mån inkl moms

Kr/mån inkl moms (från 1 juli 2020)

16 A lägenhet 185 193
16 A 252 263
20 A 356 371
25 A 480 500
35 A 658 685
50 A 954 993
63 A 1198 1246
80 A 1465 1524
100 A 2047 2129
125 A 2782 2894
160 A 3914 4071
200 A 4897 5093

I den fasta nätavgiften ingår följande myndighetsavgifter (exkl moms):

Elberedskapsavgift 39,20 kr/år
Elsäkerhetsavgift 10,20 kr/år
Nätövervakningsavgift 4,35 kr/år

Säkringsstorlek över 200 A

Vid säkringsstorlek över 200 A debiteras effekttariff.

Rörlig nätavgift

Den rörliga nätavgiften kallas på fakturan för "överföring".

   

Öre/kWh inkl moms 

Öre/kWh inkl moms (från 1 juli 2020)
Överföring L2, T 17,68 18,74
Överföring högpristid L4 22,83 24,20
Överföring lågpristid L4 4,50 4,78


Överföring gäller för kunder med enkeltariff, d.v.s samma nätavgift oavsett tid på dygnet eller året. Alla nya kunder får denna tariff.
Överföring högpris och lågpris gäller kunder med tidstariff. Högpris kl 7.00 - 22.00 måndag-fredag, november-mars, lågpris all övrig tid.

Särskilda avgifter Elnät

  • Inflyttningsavgift: 250 kr inklusive moms
  • Avstängning/Tillkoppling vid utebliven betalning: 1875 kr
  • Besök vid Avstängning/Tillkoppling vid utebliven betalning: 875 kr
  • Avstängning/Tillkoppling på kunds begäran: 1875 kr
  • Plomberingskopp: 400 kr

Byggel

För byggel gäller Tidstariff (L4) enligt ovan.