Ersättning vid skada


Här finns information om vad som gäller vid ersättning av skada.

Skadestånd för skada på grund av avbrott

De skador som uppstår på grund av avbrott, ska i vissa fall ersättas av nätägaren. Ersättningen omfattar ekonomisk förlust och annan förlust som har orsakats av avbrottet.

Skada vid inverkan av el

Om någon eller något skadas på grund av inverkan av el så ersätts skadan av den som äger starkströmsanläggningen från vilken elen senast har kommit.

Produktansvar

För skador som inträffar på person eller egendom på grund av säkerhetsbrister i el ansvarar vi – förutom i en del undantagsfall – när vi överfört elen till dig. Vårt ansvar i dessa fall benämns produktansvar och enligt ellagens regler om detta skall ett avdrag på 3 500 kronor göras från värdet av det som har skadats.

Generella förutsättningar för alla skadesituationer

Ibland finns det skäl att göra undantag från ersättningsskyldigheten. Vi tillämpar åldersavdrag. För att ersättning skall kunna betalas ut måste skadan också styrkas. Den skadelidande förutsätts också försöka begränsa skadans omfattning. Olika preskriptionstider gäller beroende på vad som orsakat skadan. Om du vill veta mer om förutsättningar för hur och när skador skall ersättas, så finns det mer information om bland annat skadeståndsberäkning och undantagssituationer i villkoren för skadestånd och i ellagen.


Ladda ner som PDF.