Elavbrott och ersättning


Avbrottsersättningen gäller alla kunder inom Jönköping Energi Nät:s distributionsområde och som enligt ellagen är elanvändare.

Allmänt

Den 1 januari 2006 infördes följande bestämmelser om avbrottsersättning vid elavbrott.

För vem gäller avbrottsersättning?

Avbrottsersättningen gäller alla kunder inom Jönköping Energi Nät AB:s (JENAB) distributionsområde och som enligt ellagen är elanvändare. För kunder som inte fullgjort sina åtagande och fått elen avstängd gäller inte ersättningen. Kunder som på egen begäran har haft elen avstängd får inte heller någon ersättning.

När utgår avbrottsersättning?

En nätkund som drabbas av ett sammanhängande strömavbrott på mer än tolv timmar har rätt till ersättning. Om strömmen återkommer under kortare tid än två timmar räknas hela tiden som ett avbrott. Är det längre tid än två timmar mellan avbrotten räknas avbrotten som separata avbrott.

JENAB äger rätt att göra avbrott för att vidta åtgärder av elsäkerhetsskäl eller för att upprätthålla god drift- och leveranssäkerhet utan att kunden har rätt till avbrottsersättning.

Om avbrottet ligger utanför JENAB:s kontrollansvar eller beror på fel på stamnätet utgår ingen ersättning.

Skulle arbetet med att få igång överföringen av el försenas med hänsyn till säkerheten för arbetstagarna kan ersättningen jämkas.

All utbetalning av avbrottsersättning förutsätter att JENAB har fått kännedom om avbrottet och tiden börjar att räknas från och med den tidpunkt när JENAB fått kännedom.

Ersättningens storlek

Avbrottsersättningens storlek beror på avbrottets varaktighet enligt nedanstående tabell:

Mer än Mindre än Andel av beräknad årlig nätkostnad Min belopp, kr
12 h 24 h 12,5 % 900
24 h 48 h 37,5 % 1800
48 h 72 h 62,5 % 2700
72 h 96 h 87,5 % 3600
96 h 120 h 112,5 % 4500
120 h 144 h 137,5 % 5400
144 h 168 h 162,5 % 6300
168 h 192 h 187,5 % 7200
192 h 216 h 212,5 % 8100
216 h 240 h 237,5 % 9000
240 h 264 h 262,5 % 9900
264 h 288 h 287,5 % 10800
288 h   300 % 11700

Skadestånd

Att kund fått avbrottsersättning hindrar inte att kund begär skadestånd enligt ellagen. Om skadestånd utgår skall avbrottsersättning avräknas från skadeståndet.

Utbetalning

Ersättning till kund sker i första hand som kreditering på kommande faktura. All avbrottsersättning skall vara utbetald senast 6 månader efter avbrottet. Kund som ej erhållit avbrottsersättning har två år på sig att göra anspråk på ersättning, annars går rätten förlorad.