Verksamheten i bilder


Här får du en djupare och bredare information om vårt arbete inom biogas och biogödsel.

1tippficka.jpg

Tippficka i förbehandlingen på Torsvik där allt matavfall hamnar.

2kommunbil.jpg

Kommunens renhållningsbil bil tömmer papperspåsar fulla med matavfall i tippfickan.

3platsavskilj.jpg

Med den här maskinen är det möjligt att avskilja plast i förbehandlingen.

4kvarn.jpg

Kvarn för finfördelning av matavfallet som ska rötas.

5tankbilslurry.jpg

Tekniska kontorets slambil kör ned slurry till rötningen vid Simsholmen.

6tankningkeolis.jpg

Tankningsutrustning vid Keolis bussdepå på Rosenlund.

8renhallningsbil.jpg

Tankningsutrustning för sopbilarna i Jönköping.

9gasflak.jpg

Till tankställena på Rosenlund och vid Elmia kommer gasen i gasflak.

10vagporten.jpg

I denna tank förvarar man flytande naturgas.

11rotkammare.jpg

Rötkamrarna vid Simsholmens avloppsreningsverk. Togs i drift 2012.

12gasklockascrubber.jpg

Gaslager och vattenscrubber vid Simsholmens avloppsreningsverk.

13utlastnhall.jpg

Fyllning av biogödsel vid Simsholmens avloppsreningsverk.