Elprisets utveckling det senaste året


Det har hänt mycket på elmarknaden det senaste året. Stigande elpriser, ursprungsgarantier och elcertifikat. Hur kommer det sig att priset stigit och vad ska jag som företagare tänka på framåt? Carl Dohlsäter, Elhandlare på Jönköping Energi ger sin syn på saker och ting för att hjälpa oss reda ut begreppen och ge oss tips inför framtiden.

Carl Dohlsater.jpg
Carl Dohlsäter, Elhandlare

Elprisets utveckling sedan ett år tillbaka.

Det rörliga elpriset senaste månaderna har legat på nivåer mellan 45-55 öre per KWh (exkl. elcertifikat och moms.) Detta är den högsta nivån sedan juli 2015 då det rörliga elpriset låg strax under 10 öre per kWh.

Om vi blickar tillbaka på de senaste 12 månaderna så är det ett flertal olika faktorer som både påverkat och samverkat till det den allt högre prisnivån.

Jag ska redogöra för de parametrar som har en påverkan både på det rörliga elpriset och de fasta elpriserna.

Vill du redan nu veta min rekommendation, kolla här (länk till tipsen längst ned på sidan)

Väder och Vind

Hydrologin, det vill säga tillgång på vatten i de norska och svenska kraftverksmagasinen. Tillgången på vatten har varit svag och under 2018 legat på den lägsta nivån sedan 2011. Begreppet omfattar även tillgången på snö och vatten i marken som finns i tillrinningsområdena. Tillgången på vatten har en direkt påverkan på det rörliga elpriset men även till viss del de fasta priserna. Hur vattentillgången ser ut här i södra Sverige spelar mindre roll, det som är betydelsefullt är tillgången på Norska Vestlandet där de riktigt stora vattenmagasinet är belägna. Vi ser nu att tilltagande nederbörd fyller magasinen varför detta kan ge stöd för sjunkande priser.

Vi har numera även vinden att ta hänsyn till. I och med en fortsatt stark utbyggnad av vindkraft får även denna parameter en stor betydelse. År 2018 var ett svagt år för vindkraften. Återkommande och blockerande högtryck gjorde att vindkraften producerade mindre till betydligt mindre el än normala vindår. Detta bidrog också till att elpriset eskalerade. Vid inledningen på detta år har vinden kommit tillbaka och producerar normalt till över normalt.

Kärnkraft

Tillgängligheten för kärnkraft har varit god de senaste 12 månaderna. Detta har bidragit till att hålla prisnivån på en jämn, om än hög, nivå. Det är värt att notera, kärnreaktorerna Ringhals 1 och 2 stängs ned och avvecklas under hösten 2019 respektive hösten 2020. Denna avveckling innebar att ca 1 700 MW försvinner från det nordiska elsystemet.

Fossila bränslen

Det som också påverkar framför allt det fasta elpriset är det så kallade bränslekomplexet. Det innefattar råvarorna kol, gas och olja. Dessa bränslen används inte i Sveriges dagliga elproduktion utan finns i grannländerna. Mot bakgrund av sammankopplingen av elnätet både i norden men även kontinenten så påverkar dessa priser även oss i Sverige. Priset på både kol och olja steg kraftigt under 2018 men har sedan årsskiftet börjat falla tillbaka. De fasta priserna från ett till fem år följer bränslena och efter en toppnotering under förra året faller även dessa priser tillbaka.

Valuta

All rörlig el och fasta elpriser på elbörserna NordPool och OMX Nasdaq handlas i Euro. Detta innebär att även förhållandet Svenska kronor och Euro har betydelse för hur elpriset utvecklas. Ju svagare krona desto mer ökar elpriset. I januari 2018 var en Euro värd drygt SEK 9,80, och i skrivande stund är värdet för en Euro motsvarande SEK 10,55.


Elcertifikat

Elcertifikaten är ett stödsystem för förnybar elproduktion där i stort sett alla kunder är med och betalar. Kostnaden för certifikaten är oftast inbakat i elpriset. Priset för elcertifikaten sätts på en marknadsplats där priset styrs helt och hållet av tillgång och efterfrågan. År 2018 kan karakteriseras som ett vindfattigt år med låg tillgång till vattenkraft, vilket innebar ett svagt utbud av elcertifikat. Däremot så ökade efterfrågan på grund av höjd kvotplikt för elhandlarna. Detta gjorde att elcertifikaten gick från ett värde per certifikat av 50 kr i början av 2018 till som högst 280 kr per certifikat under hösten samma år. Detta gör i kundledet att elcertifikaten gick från ett pris av knappt 2 öre till drygt 9 öre per kWh. Senaste veckorna har prisnivån gått ned och priset per certifikat är nu under 100 kr vilket i kundledet blir drygt 3 öre per kWh.

Förnybar el

Vi kan leverera el från sol, vind, vatten och biobränsle. Samtliga privatkunder och företagskunder med standardiserade kontrakt får förnybar el per automatik. Företagskunder med anpassade avtal kan välja förnybar el eller avstå och erhåller den så kallade residualmixen som är en blandning av all elproduktion i norden. På fakturan benämns den förnybara elen som förnybart ursprung. Förnybar el hanteras med hjälp av Ursprungsgarantier som likt elcertifikaten handlas på en marknadsplats. Även ursprungsgarantierna har under 2018 haft en liknande prisutveckling som elcertifikaten.

Ursprungsgarantier

Ursprungsgarantier är elektroniska handlingar för att garantera ursprunget på el. Ursprungsgarantier kan köpas och säljas på en öppen marknad som omfattar elproducenter och elleverantörer. Syftet är att slutkunden ska informeras om elens ursprung på ett tydligt sätt.

Elproducenter får en ursprungsgaranti av staten för varje producerad megawattimme (MWh) el, som sedan kan säljas på en öppen marknad. Ursprungsgarantin visar vilken typ av energikälla som elen kommer ifrån. Ursprungsgarantier kan utfärdas för alla typer av elproduktion.

Hur ska man som elkund tänka framåt?

Vi kan konstatera att det rörliga priset har en sjunkande trend. Vi har lämnat vintern och vattenmagasinen ser ut att fyllas relativt snabbt. Min prognos är att vi bör se priser mellan 40-45 öre per kWh (exklusive elcertifikat och moms) under våren och framåt sommaren. Fylls magasinet på i samma snabba takt som nu så kan priset gå ned ännu mer.

Det som ytterst styr de långa priskontrakten är de fossila bränslena och där är pristrenden sidledes eller svagt upp. Vill man veta sina kostnader ett år framöver, för budgetering eller kalkylering, då rekommenderar jag ett fastpris som täcker budgetåret. Ett tidsmässigt kort avtal ger en förutsägbarhet men också flexibilitet.

Kan man acceptera ett elpris som varierar månad för månad och kan ge kraftiga prisvariationer, så är rörligt pris ett bra alternativ. Här finns inte förutsägbarheten, men denna avtalsform kan ge ett lägre pris i ett längre tidsperspektiv.

För större kunder med en förbrukning över 1 GWh har Jönköping Energi möjlighet att erbjuda individuell portföljförvaltning.

Vill du veta mer?

Kontakta oss så ser vi över ditt elhandelsavtal.

Kontaktuppgifter till företagsmarknad