Tänk taktik och teknik när du vill erbjuda elbilsladdning


Vid årsskiftet passerades 100 000 laddbara fordon i Sverige, alltså ungefär två procent av den totala bilparken. Om 10 år spås ungefär hälften av våra fordon vara laddbara. – Vi får många frågor från företag, organisationer och bostadsrättsföreningar hur man ska tänka kring planeringen av laddplatser. Och då är det taktik och teknik som är i fokus, berättar Markus Carpvik, chef företagsmarknad på Jönköping Energi. Här är några av hans tips.

elbil.jpg

– Generellt gäller det att tänka stort och investera smart. Ta höjd för framtida expansion utan att för den sakens skull installera ladd-boxar för ett behov som ännu inte finns. Rent tekniskt bör du fun-dera på:

1. Infrastruktur

Hur din anslutning och säkring klarar kapacitetskraven och hur kablar ska dras.

2. Välj rätt laddbox.

Är behovet snabbladdning eller går det bra med långsam laddning under lång tid, till exempel över  natten? Snabbladdare är betydligt dyrare och kräver högre effekt kapacitet i kablarna.

3. Hur intelligent måste boxens mjuk vara vara?

Behöver du kunna debitera bil för bil eller är det företagsgemensamma  poolbilar där det egentligen inte spelar någon roll vem som laddar? Vill du kunna erbjuda laddning publikt, till många eller bara till enstaka bilar?
Mjukvaran styr hur enkel din administration blir.
– Kontakta oss gärna för specifik rådgivning för din verksamhet, uppmanar Markus.

MARKUS.jpg

Ett medelstort företag

”Företag som erbjuder sina anställda parkering har rent statistiskt idag två anställda med ladd bara fordon. Kanske vill man också erbjuda besökare laddplats. Här är min rekommendation att först och främst fun-dera över vad man som arbetsgivare vill erbjuda sina medar betare och besökare. Prognosen pekar på att det kan stå uppemot 50 ladd-bara fordon på parkeringen om 10 år. Det behöver inte nödvän-digtvis innebära 50 laddplatser, men ett mycket större antal än idag, så ta höjd för en expansion i infrastrukturen med  kablar och effekt. För anställda räcker oftast långtidsladdning medan ladd-platsen för besökare bör vara snabbare. Du bör satsa på en lösning där du kan se vem som laddat på fordonsnivå för att kunna hante-ra förmånen för den anställde att ladda på arbetsplatsen. Alterna-tivt lämnar du hela betalningsflödet till oss och får statistik på all laddning som sker.”

Bostadsrättsförening

”Här ser vi att olika bostadsrättsföreningar tänker taktiskt olika, från att installera enstaka laddplat-ser efter uppstått behov till att alla ska erbjudas en laddplats. Det lämpliga i ett längre perspektiv kanske är någonstans mittemellan. Som bostadsrättsförening vill du med säkerhet ha en mjukvara med möjlighet att debitera elen, antingen via extern part och fakturering eller via hyran. Här är det viktigt att inte gå i  fällan med en enkel lösning som fungerar nu, men som blir ohanterbar när hälften av bilarna på parkeringen behöver laddas. Fundera också på en laddboxmix – många kommer att vilja ladda långsamt under natten, men det kanske är smart med någon eller några laddplatser för snabbare laddning också. Både för hyresgäster och för besökare med chans att tjäna lite pengar till föreningen på sikt.”

Bilintensivt företag

”Till exempel ett hemtjänstföretag eller  taxirörelse där verksamheten är beroende av bilen i arbetet. Här är en snabbare laddning nödvändig. Så att det räcker med en kaffe- eller lunchrast för att få kraft i bilen. Snabbare laddning är dyrare, men är nödvändig och sannolikt ekono-misk på längre sikt för en sådan verksamhet. Kanske komplette-rat med laddplatser för nattladdning för hybridbilar. Att installera många laddare med hög effekt kräver i sin tur högre kapacitet in i fastigheten. Rent taktiskt är det också en fråga om ni som företag ska ha laddplatser själva eller vara hänvisade till publika laddplat-ser. En noggrann genomgång av bilmönstret är viktigt för att välja rätt taktik.”

Hyresvärd för lokaler och bostäder

”För hyresvärdar är taktiken kring laddbehovet  viktig utifrån att vara en attraktiv hyresvärd. Har fastigheten kontor och butiker som behöver ladda på dagen kombinerat bostäder med bilar som vill ladda på nat-ten? Kan du skapa en bra rotation på laddplatserna och styra till laddning på olika tider? Du kommer med säkerhet behöva satsa på en intelligent lösning  med stora möjligheter att styra, lastbalanse-ra, mäta, debitera och betala. Handlar det om laddning i garage är säkerheten viktig, här kan också räddningstjänsten vara behjälplig med tips om var laddplatserna bör vara placerade.”

Vill du veta mer?

Anmäl dig måndagens webbinarie där vi presenterar våra olika lösningar för elbilsladdning. Vi bjuder på lunch!

Anmäl dig här

Fakta Elbilen i Sverige

2019 var året då de rena elbilarna på allvar började kunna mäta sig gentemot laddhybriderna; 41 procent av nyregistrerade, laddbara bilar var rena elbilar under förra året. Totalt sett var ökningen av elbilar och laddhybrider 49 procent. Och laddinfrastrukturen hänger på med en ökning av publika laddpunkter med över 40 procent (totalt finns över 9 800 laddpunkter).

Även elbussarna ökade markant, 275 procents ökning jämfört med året innan. Bland annat har ju Jönköping under året fått sin första elbusslinje mellan A6 och Strandängen.

I februari 2020 fanns det totalt 111 559 laddbara bilar i Sverige (i Jönköpings län närmar vi oss 3 000 laddbara fordon). 65 procent är laddhybrider och 35 procent elbilar. Fortfarande är det dock ”bara” 2 procent av den totala svenska bilparken som är elbilar/laddhybrider.

 I framtidsprognosen anges att 2030 kommer det rulla omkring 2,5 miljoner laddbara fordon i Sverige. Alltså uppemot 45-50 procent av fordonsparken.
Källa: Elbilsstatistik.se

Personlig kontakt

Vi hjälper dig. Kontakta oss på Företagsmarknad direkt

Kontaktuppgifter till Företagsmarknad