Uppförandekod för leverantörer


Jönköping Energis vision är att vara En god kraft för ett gott samhälle. Visionen signalerar att vi vill vara en medspelare och drivande i utformningen av regionens framtida infrastruktur och ett gott samhälle. Vi arbetar för att det ska vara enkelt att vara kund hos oss, vi ska finnas nära och tillsammans bidra till ett hållbart samhälle.

Bild_vägen.jpg

Jönköping Energi stödjer de tio principerna i FN:s Global Compact om mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och affärsetik. Vår uppförandekod baseras på Global Compact´s principer och vi förväntar oss att våra leverantörer ska respektera och följa uppförandekoden och i sin tur ställa krav vidare på sina leverantörer. Tillsammans vill vi skapa en gemensam hållbar väg framåt.

Affärsetik

Korruption och mutor
Våra leverantörer måste agera mot mutor och korruption och säkerställa att personliga relationer inte påverkar affärsaktiviteter. Våra medarbetare och leverantörer ska därför följa Institutet mot mutors (IMM) ”Kod om gåvor, belöningar och andra förmåner i näringslivet”.

Penningtvätt
Penningtvätt innebär att pengar från brottslig verksamhet omvandlas till tillgångar som kan redovisas öppet. Våra leverantörer ska inte medverka till transaktioner med kännedom eller misstanke om att de kan ha kopplingar till brottslighet eller terrorism.

Intressekonflikt
Våra leverantörer måste säkerställa att inga intressekonflikter uppstår mellan Jönköping Energi och leverantören. Om sådana konflikter upptäcks ska de elimineras och Jönköping Energi informeras.

Sekretess
Våra leverantörer får aldrig sprida känslig information till någon annan utan Jönköping Energis godkännande. Känslig information kan exempelvis vara beskrivning av våra anläggningar och utrustning, våra ekonomiska och kommersiella förhållanden, strategier, information om leverantörer, IT-system, kampanjer, analyser eller personuppgifter.

Mänskliga rättigheter

Vi förväntar oss att våra leverantörer respekterar och stödjer FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och säkerställer att de inte är delaktiga i brott mot mänskliga rättigheter. Produkter som levereras till oss eller som används som en del av vår verksamhet ska vara framställda under förhållanden som är förenliga med:

  • Internationella arbetsorganisationens (ILO:s) åtta kärnkonventioner nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182
  • FN:s barnkonvention, artikel 32
  • det arbetsskydd och den arbetsmiljölagstiftning som gäller i tillverkningslandet
  • den arbetsrätt och det socialförsäkringsskydd som gäller i tillverkningslandet

Arbetsvillkor

Lagstiftning i de länder där leverantören är verksam ska efterlevas och utgör alltid en miniminivå för de anställdas villkor. Ställer nationell lagstiftning högre krav än ILO:s konventioner eller FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, så ska den nationella lagstiftningen ha företräde.

Inget barnarbete, slaveri eller tvångsarbete
Leverantören får inte tolerera någon form av barnarbete, slaveri eller annan form av tvångsarbete, enligt ILO-konventioner. Leverantören har ansvar för att kontrollera och vidta åtgärder om det förekommer.

Ingen diskriminering eller trakasserier
Alla anställda måste behandlas med respekt och värdighet. Diskriminering på grund av kön, ålder, etniskt, nationellt eller socialt ursprung, sexuell identitet, funktionsnedsättning, religiös eller politisk åsikt får inte förekomma.

Arbetstider och löner
Arbetstiden hos våra leverantörer måste följa respektive nationell lagstiftning. De anställda ska ha anställningsavtal där deras arbetstider och ersättning anges. Minsta betalning får aldrig vara lägre än existensminimum i det land där leverantören är verksam. Lönen ska alltid betalas till den anställde.

Föreningsfrihet och rätten till kollektiva förhandlingar
Våra leverantörer måste respektera sina anställdas rätt till föreningsfrihet och rätt till kollektiva förhandlingar enligt vad som anges i gällande lagar och ILO:s konventioner.

Miljö

Våra leverantörer ska arbeta för att minska sin miljöpåverkan från energi- och resursanvändning, utsläpp till mark, vatten och luft. Kemikalier och farligt avfall ska hanteras på ett säkert sätt för människor och miljö. Produkter, teknik och arbetssätt med negativ miljöpåverkan ska så långt som det är möjligt ersättas med bättre alternativ ur ett livscykelperspektiv.

Hälsa och säkerhet

Våra leverantörer ska hålla en arbetsmiljö som stämmer överens med lagar och bestämmelser och som säkerställer de anställdas säkerhet och hälsa på arbetsplatsen. Anställda ska ha kännedom om vilka risker arbetet kan innebära samt ha tillgång till och använda relevant skyddsutrustning.

Uppföljning och åtgärder

Genom att behörig företrädare för leverantören godkänner Jönköping Energis Uppförandekod för leverantörer intygas att leverantören, och dess underleverantörer, följer kraven i uppförandekoden. Godkännandet ger Jönköping Energi rätt att kontrollera att uppförandekoden efterlevs, exempelvis genom uppföljning av dokument eller revision på plats.

Om leverantören misslyckas med att följa någon del av uppförandekoden förväntas leverantören vidta omedelbara avhjälpande åtgärder. Jönköping Energi förväntar sig också att bli informerad om missförhållanden som upptäcks. Jönköping Energi förbehåller sig rätten att säga upp sina avtal med leverantörer som inte kan visa att de följer uppförandekoden.