Certifiering ISO 14001


Vår verksamhet ska bidra till utveckling av ett långsiktigt hållbart samhälle och medverka till samhällets kretsloppsanpassning och resurshushållning. 

Det uttrycks bland annat i vår verksamhetspolicy, som ligger till grund för hela vår verksamhet. Att vara certifierad enligt ISO 14001 innebär att vi ständigt arbetar med mål och rutiner för miljöarbetet. Varje år görs revisioner av en oberoende revisor, för att säkra att vi uppfyller kraven.

Hämta certifikat