2017-03-15

Uppdaterade avtalsvillkor för fjärrvärme

Energiföretagen Sverige och Konsumentverket har tillsammans arbetat fram ett reviderat förslag till allmänna avtalsvillkor för fjärrvärmeleveransen till konsumenter. Det finns nu en ny branschöverenskommelse om dessa villkor, vilka börjar tillämpas den första juni 2017. 

Varför nya avtalsvillkor? 

År 2010 var senaste gången som atalsvillkoren för fjärrvärmeleverans till konsumenter förändrades. Fjärrvärmelagens regler gällande vad ett fjärrvärmeavtal ska innehålla har ändrats och utvidgats och därför uppdateras avtalsvillkoren till halvårsskiftet 2017.

Vad är nytt i avtalen? 

Den största förändringen rör frågor kring mätning, avläsning, rapportering och debitering. Förändringarna innebär i huvudsak följande: 

  •  Mätning och rapportering av mätvärden ska ske månadsvis. 
  • Debitering ska baseras på faktiskt förbrukning.
  • Debitering ska ske minst fyra gånger per år. 
  • Avläsningar av mätvärden ska göras vid varje leveransperiods slut, som i normalfallet är en månad, liksom vid ett antal andra specificerade tillfällen, som exempelvis vid ägarbyte. 
  • Rapportering av mätvärden ska ske senast 15 dagar efter avläsning och avse debiteringsgrundande mätvärden. 
  • Saknade eller bristfälliga mätvärden ska ersättas med ett beräknat värde. 
  • Rapportering av information om historisk användning ska göras för särskilt bestämda tidsperioder. 

För en djupare förklaring till vilka punkter som har förändrats och vad det innebär läs de fullständiga villkoren.

De allmänna avtalsvillkoren för fjärrvärme

Du som kund har, med anledning av ändringarna i de allmänna avtalsvillkoren, rätt att begära förhandling, ansöka om medling och att säga upp avtalet. Detta i enlighet med fjärrvärmelagens 17-26 §§. 

Har du frågor kring fjärrvärme och de nya avtalsvillkoren kontakta gärna oss på Kundservice 036-10 82 20