Miljövärden för fjärrvärme och fjärrkyla i Jönköping 2015

2015 är det första året med det nya biobränsleeldade kraftvärmeverket på Torsvik i full drift. God tillgänglighet i anläggningarna och en relativt mild vinter bidrar till att vi förbättrat fossil andel och utsläpp av fossil koldioxid per producerad kWh med ett rejält kliv.

Sedan 2011 har Svensk Fjärrvärme en modell för hur man ska värdera miljöpåverkan av energianvändningen i fastigheter som värms med fjärrvärme. Värdena presenteras på Svensk Fjärrvärmes hemsida under året. Jönköping Energi använder Svensk Fjärrvärmes verktyg för att beräkna fjärrvärmens miljöprestanda och kan redan nu presentera resultaten för Jönköping. Mer information om metoden för miljövärdering av fjärrvärmen finns på www.svenskfjarrvarme.se.

Välkommen att höra av dig om du har frågor eller vill ha mer information om fjärrvärmens och fjärrkylans roll i energisystemet och dess miljöpåverkan.

Hör av dig till:

Annie Grann, 036-10 83 36, annie.grann@jonkopingenergi.se


Fördelning tillförd energi till fjärrvärmeproduktion

 Resultat av miljövärdering av Jönköpings fjärrvärmenät för 2015

Resursanvändning  
Primärenergifaktor              0,14
Emission av växthusgaser  
Förbränning                 55,36 g CO2 ekv./kWh
Transport och produktion av bränslen 5,34 g CO2 ekv./kWh
Procentandel fossilt 3,7 %
Nätspecifik information  
Levererad värme  631 GWh
 Producerad el  166 GWh
 Andel bränsle till värmeproduktion i kraftvärme  53 %
   
Total tillförd energi till värmeproduktion 686 GWh
- varav el 36 GWh
Ursprungsspecificerad el Ursprungsmärkt förnybar el
Klimatpåverkan för använd el 0 g CO2 ekv./kWh
Andel fossilt för använd el 0 %
Primärenergifaktor för använd el 1,10